O Consolador
Revista Semanal de DivulgašŃo EspÝrita 

 


BIOGRAFIOJ


Chico Xavier
1910 ľ 2002
 

I - NASKIěO. INICIěO EN SPIRITISMO
La plej granda kaj fekunda psikografia mediumo en la mondo kaj en Šiuj tempoj naski°is en Pedro
Leopoldo, modesta urbo de la Ůtato Minas Gerais, Brazilo, en la 2¬ de Aprilo 1910. Ekde 1959 li lo°as en
la sam■tata urbo Uberaba. Li nur ricevis la unuagradan instruadon.
Gepatroj: JoŃo CÔndido Xavier kaj Maria JoŃo de Deus, elkarni°intaj resp. en 1960 kaj 1915.
Malfacila infaneco: li estis komizo en butiko kaj publika oficisto emeritita en 1958.
En la 7¬ de Majo 1927, li Šeestas sian unuan spiritisman seancon. ěis 1931 li psikografie ricevas
multe da poemoj kaj mesa°oj, el kiuj pluraj estis publikigitaj, sen lia scio, sub la ařtornomo F. Xavier. En
tiu sama jaro li unuafoje vidas la Spiriton Emmanuel, kiu °is nun restas lia nedsigebla spirita mentoro.
II - LA KNABO FRANĂJO
Ekde la kvarjara a°o la vivo de la knabo FranŠjo estis karakterizita per kuriozaj fenomenoj. Lia
patro eŠ kredis, ke oni anstatařigis lian veran filon per tiu alia infano... Kiel stranga ja estis tiu filo!...
Edukita en la katolika religio, la knabo pie pre°adis, kiel al li instruis lia amata patrineto, S-rino Maria
JoŃo de Deus, kiu lasis lin en orfeco, kiam li ankorař a°is 5 jarojn.
Sub la premo de grandaj konfliktoj kaj plej akraj malfacila╝oj, la knabo kreskadis, Šiam pura kaj
bona, tute ne inklina al ia fiesprimo, al ia malobea ago.
Sed la amikaj "ombroj" lin ne forlasis... Li interparoladis kun la elkarni°inta patrineto, ařdis
konsolantajn voŠojn. En la lernejo li sentis, ke ili apudestas kaj lin helpas Še la ordinaraj taskoj.
Efektive, la unuaj jaroj de lia vivo faris en li profundajn impresojn, kaj tiujn jarojn li neniam
forgesis... La bezono perlabori ekde frua a°o por helpi en la mastrumaj elspezoj signifis por lia vivo, kiel
li mem asertas, netakseblan benon.
Vere, la malsano ankař frue venis por lin Šiam kompanii. Unue Še la pulmoj dum lia teksista
laborado; poste Še la okuloj; nuntempe estas la vico de la brustangino.
III - KOMENCO DE LA MEDIUMATO
Francisco CÔndido Xavier (FranŠjo Ůavjer') publike komencis sian mediuman mision en la 8¬ de
Julio 1927, en la urbo Pedro Leopoldo.
A°ante 17 jarojn, li ricevis siajn unuajn mediumajn pa°ojn.
En memorinda nokto, la Spiritoj komencis unu el la plej belaj entreprenoj en la tuta historio de la
Homaro. Dek sep paperfoliojn ili plenigis per teksto pritraktanta la devojn de kristana spiritisto.
Pri tio rakontas FranŠjo Xavier mem:
"(...) Estis nokto preskař frosta, kaj miaj Šetablaj kunuloj sekvis, scivolaj kaj kortu■itaj, la movojn
de mia brako. Ne granda estis la Šambro, sed Še la komenco de tiu unua transsendo de ia Transtomba
komunika╝o, mi vidas min ekster mia karna korpo, tamen apud °i. Kaj dum la spirita kuriero skribis tiujn
al mi dediŠitajn dek-sep pa°ojn, mia ordinara vidado spertis signifoplenan alii°on. Malaperis la nin
Širkařantaj muroj. La tegmento kvazař malfari°is, kaj, rigardante al la supro, mi povis vidi stelojn
trembrilantajn en la nokta mallumo. Sed, turninte la okulojn al la Šambro, mi rimarkis, ke tuta aro da
amikaj Spiritoj fiksas sur min simpatian kaj bonkoran rigardon, kaj en ilia esprimo mi divenis, per
spontanea telepatio, ke ili silente kura°igas min al la plenumota laboro, Šefe per la admono, ke mi timu
nenion koncerne al la irota vojo."
IV - EMMANUEL KAJ DU ADMONOJ KONCERNANTAJ LIAN TUTAN VIVON
Emmanuel, en la unuaj tempoj de la mediuma agado de FranŠjo Xavier, donis al li du bazajn
instruadmonojn por plenumo de lia estonta laboro. La malobservo de nur unu el ili nepre fiaskigos la
tuton. Jen la unua:
- "Ău vi vere pretas labori per la mediumeco kun Jesuo?
- Jes, se la bonaj Spiritoj min ne forlasos... - respondis la mediumo.
- Vi ne estos forlasita - asertis Emmanuel - sed, por Ši tion certigi al vi, vi nepre laboru, studu kaj
praktiku la bonon.
- Kaj Šu vi opinias min kapabla por tia devontigo?
- Sendube, se nur vi observos la tri bazajn kondiŠojn por la Servado...
Ăar la spirita Protektanto restis silenta, la junulo demandis:
- Kiu estas la unua?
La respondo venis, firma:
- Disciplino.
- Kaj la dua?
- Disciplino.
- Kaj la tria?
- Disciplino."
Pri la dua plej grava admono de Emmanuel la mediumo rakontas:
- "Mi memoras, ke en unu el liaj unuaj kontaktoj Emmanuel al mi sciigis, ke li intencas longe
laboradi kun mi, sed por tio mi devos antař Šio strebi al la praktikado de la instruoj de Jesuo
kaj de la lecionoj de Allan Kardec. Li ankorař avertis, ke se iam li, Emmanuel, al mi konsilos
ion nekonforman al la instruoj de Jesuo kaj Kardec, mi devos forgesi lin kaj resti Še Jesuo kaj
Kardec."
-
IV - LITERATURA VERKADO
En 1932, la Brazila Spiritisma Federacio publikigas lian unuan libron, nome la faman
"Transtomba Parnaso"; nun pli ol 400 estas la nombro de la verkoj, kiujn li psikografie skribis. Pluraj jam
estas tradukitaj kaj eldonitaj en la lingvoj hispana, Esperanto, franca, angla, japana, greka, k.a.
Vivante lař morale pura konduto, efektive humila kaj simpla, FranŠjo Xavier neniam havigis al si
ian ajn profiton el la mediumeco. Lia intima kaj publika vivo estas Šiel esplorata de la amaskomunikiloj
parola, skriba kaj televida. Mokoj kaj malicaj kritikoj lin ofte trafas, sed li ilin suferas kun vera kristana
sinteno. Li voja°is kun la mediumo Waldo Veira al Usono kaj Eřropo, kie ili vizitis Anglion, Francion,
Italion, Hispanion kaj Portugalion, Šiam en la servo de la Spiritisma Doktrino.
Nuntempe FranŠjo Xavier estas figuro kun renomo nacia kaj internacia, liaj intervjuoj vekas la
atenton de miloj da personoj, eŠ de tiuj seninterese rilatantaj al Spiritismo; li jam aperis en televidaj
programoj, kie li respondis al plej diversaj demandoj surbaze de la spiritismaj instruoj. Pluraj urboj
alju°is al li la titolon de Honora Civitano: Rio de Janeiro, SŃo Bernardo do Campo, Franca, Campinas,
Santos, Catanduva, en la Ůtato Sankta Pařlo; UberlÔndia, Araguari kaj Belo Horizonte, en la Ůtato Minas
Gerais; Campos, en la Ůtato Rio de Janeiro, ktp, ktp.
El la libro, kiujn li psikografie ricevis, jam vendi°is pli ol 12 milionoj da ekzempleroj nur inter tiuj
88 eldonitaj de la Brazila Spiritisma Federacio.
"Transtomba Parnaso", kiu estis publikigita la unua en 1932, elvokis (kaj pruvis) la demandon pri
la identeco de la spiritaj ařtoroj de la mediumaj literaturaj verkoj, dank'al la spontanea manifesti°o de tiaj
kritikistoj, kiel Humberto de Campos, kiu tiam ankorař estis inter la vivantoj, kiel Agripino Grieco,
nacirenoma, rigora literatur-kritikisto, Zeferino Brasil, gařŠa poeto, Edmundo Lys, kronikisto, Garcia
J˙nior, ktp.
En sia antařparolo al "Transtomba Parnaso", Manuel QuintŃo asertis: "Romantikismo,
Kondorismo, Parnasismo, Simbolismo tie paradas per Šarma╝oj el sonoj kaj koloroj, atestante, ne plu
subjektive sed ja plej objektive, la transvivon de siaj adeptoj. Ni legas Casimiro-n kaj re°uas
"Printempoj"; recitas Castro Alves kaj sentas "Flosantaj Ůařmoj"; deklamas Junqueiro kaj memoras "La
Morto de Don Johano"; legas Ařgusto dos Anjos kaj elvokas "Mi"."
Historiaj romanoj formas la Roman serion, konsistantan el: "Antař 2000 jaroj...", "Post 50 jaroj",
"Saluton, Kristo!", "Pařlo kaj Stefano", kiuj instigis Roberton Macedo verki "Histori-Geografian
Glosaron pri la Romanoj de Emmanuel", ian klarigan studon pri la historiaj eventoj menciitaj en tiu
verkaro. "Antař 2000 jaroj..." rakontas pri la enkarni°o de Emmanuel en la tempo de Jesuo.
Diktita de Humberto de Campos (Spirito), aperas en 1938 la diskutata verko "Brazilo, Koro de l'
Mondo, Patrolando de la Evangelio", kiu prezentas la historion, lař spirita perspektivo, de nia patrolando
kaj de la al °i ligitaj eventoj.
Revelaci-karaktera, doktrina kaj scienca estas la serio Andreo Ludoviko, konsistanta el rimarkinde
gravaj verkoj, kies plimulto kompletigas, koncerne la vivon postmortan, pli frue aperintajn verkojn, kiel
tiujn de Swedenborg, Andrew Jackson Davis, Alphonse Cahagnet, G. Vale Owen kaj aliaj. Al tiu serio
apartenas: "Nia Hejmo", "La Kurieroj", "Misiuloj de la Lumo", "Laboristoj de la Eterna Vivo", "En la Pli
Granda Mondo", "Kristana Agendo", "Liberi°o", "Inter la Tero kaj la Ăielo", "Sur la Kampo de la
Mediumeco", "Ago kaj Reago", "Evoluo en Du Mondoj", "Mekanismoj de la Mediumeco", "Spiritisma
Konduto", "Sekso kaj Destino", "Senobsedigo", "Kaj la Vivo Dařras Plu".
Partnere kun la mediumo Waldo Vieira, FranŠjo Xavier psikografie ricevis 17 verkojn. La
eksterordinaran mediuman kapablon de FranŠjo Xavier atestas la granda nombro da plej altrangaj spiritaj
ařtoroj, kiuj pere de li manifesti°as.
Pluraj el liaj libroj estis adaptitaj al teatra enscenigo kaj al radio kaj televido sub la formo de
noveloj.
La psikografio estas la plej konata mediuma kapablo de FranŠjo Xavier. Sed aliajn kapablojn li
posedas kaj konstante praktikas, kiel la mediumecoj paroliva (psikofonio), vidiva, ařdiva, medicinpreskriba
(receptista), k.a.
Sian vere apostolan vivon la mediumo dediŠis al la suferantoj kaj senhavuloj, venintaj de plej foraj
regionoj, krom ankař al la mediumaj laboroj, por kiuj li akceptas absolute nenian ajn pagon. La
ařtorrajtojn li sen ia profito forcedas al pluraj Spiritismaj Eldonejoj kaj Societoj, ekde sia unua libro.
Lia vivo kaj lia verkaro estis objekto de multaj intervjuoj per radio kaj televido, krom ankař de
komentarioj en gazetoj kaj revuoj, spiritismaj ař ne, kaj en libroj, el kiuj menciindas: libreto titolita
"Pinga-Fogo, Intervjuoj", publikigita de la Instituto por Spiritisma Disvastigo, el urbo Araras; "Tridek
Jarojn kun FranŠjo Xavier", de Clovis Tavares; "En la Mondo de FranŠjo Xavier", de Elias Barbosa;
"Belaj Kazoj de FranŠjo Xavier", de Ramiro Gama; "40 Jarojn en la Mondo de la Mediumeco", de Roque
Jacinto; "La Psikografio antař la Tribunaloj", de Miguel Timponi; "Amo kaj Sa°o de Emmanuel", de
Clovis Tavares; "Ăeesto de FranŠjo Xavier", de Elias Barbosa; "FranŠjo Xavier Petas Permeson", de
Frato Sařlo, pseřdonimo de Herculano Pires; "Nia Amiko Xavier", de Luciano NapoleŃo; "FranŠjo
Xavier, la Nuntempa Sanktulo" kaj "La Malliberulo de Kristo", de R. A. Ranieri; "FranŠjo Xavier - Misio
de Amo", de la Spiritisma Unui°o de la Ůtato Minas Gerais; "La Vivoj de FranŠjo Xavier", de Marcel
Souto Maior, ktp.
VI - LA AFERO HUMBERTO DE CAMPOS
La alte■atata brazila verkisto Humberto de Campos, kiu forpasis en 1934, komencis skribi, en
1937, pere de la mediuma kapablo de FranŠjo Xavier, multajn verkojn enhavantajn kronikojn kaj
raporta╝ojn, kaj Šiujn eldonis la Brazila Spiritisma Federacio. Inter ili reliefe elstaras la libro "Brazilo,
Koro de l' Mondo, Patrolando de la Evangelio". Sed jen, en 1944, la vidvino de Humberto de Campos sin
turnas al la Justico kaj iniciatas proceson, kiu akiras famon, kontrař la Brazila Spiritisma Federacio kaj
Francisco CÔndido Xavier, celante havigi al si verdiktan deklaron, Šu tiu mediuma verkaro "fontas, ař ne,
de la "spirito" de Humberto de Campos", krom ankař postulante, ke, en jesa okazo, estu aplikataj la
sankcioj preskribitaj de la Le°o.
La afero estigis viglan polemikon, kiu dum longa tempo okupis la spacon de la Šefaj perioda╝oj en
la lando.
Por ke ni faru al ni ideon pri la signifo de tiu proceso en la disvastigado de la spiritismaj principoj,
ni Ši tie resume prezentas kelkajn el la Šefaj tiamaj deklaroj, Šerpitajn en la verko "La Psikografio antař la
Tribunaloj", de D-ro Miguel Timponi, la Šefa advokato, kiu klopodis por defendi la mediumon kaj la
Brazilan Spiritisman Federacion. Sed ni antaře °uu la belecon de la sekvantaj esprimoj, kiuj trovi°as en
la Ši-supre menciita verko:
"Sed el la brazila Nordoriento, el tiu Nordoriento riŠa je Šarma╝oj kaj misteroj, la voŠo plena de
tenero kaj emocio de Sinjorino Ana de Campos Veras, plej amema patrino de la kara kaj populara
verkisto, rompis la silenton por donaci al la mediumo el Pedro Leopoldo la fotografion de sia filo kun Ši
tiu esprimoplena dediŠo:
"Al la Estimata S-ro Francisco CÔndido Xavier, sindona spirita peranto de mia karmemora
Humberto, mi plejame donacas Ši tiun fotografion, kiel ateston pri mia amikeco kaj danko.
Respekte Via.
Ana de Campos Veras
ParnaÝba, 21-5-38."
Kiel raportite en la numero de "O Globo", de la 19¬ de Julio 1944, tiu altestimata sinjorino
konfirmas, ke temas ja pri la stilo de lia filo, kaj ■i asertas al la redaktisto de "O Povo" kaj "Press Parga":
"- Mi efektive - diris sinjorino Ana Campos - legis kortu■ita la verkon "Transtombaj Kronikoj" kaj
konstatis, ke tie montri°as la stilo mem de mia filo. Mi tute ne hezitas tion aserti, krom ankař ke mi ja
konas nenian sciencan klarigon pri tiu mistero, des pli se oni konsideras, ke Francisco Xavier estas homo
kun tre malvasta instruiteco. Kie do la falsado? En la okazo se la Tribunalo agnoskos por tiu verkaro la
efektivan ařtorecon de Humberto, estos ja juste, ke la ařtorrajtoj apartenu al la familio. Sed se la ju°istoj
decidos kontraře, mi opinias, ke nialanda intelektularo plenumus agon de justeco, enkondukante
Francisco-n CÔndido Xavier en la Brazilan Beletran Akademion... Nur homo tre inteligenta, tre klera kaj
kun rafinita literatura talento povus esti skribinta tian verkaron, ja tiel identi°intan al la verkaro de mia
filo."
En la nokto de la 15¬ de Julio 1944, kiam la proceso atingis sian klimakson, la Spirito Humberto
de Campos revenas per la krajono de FranŠjo Xavier. Per sia nekonfuzeble karakteriza stilo, li skribas
belegan kaj kortu■an pa°on pri la bedařrinda afero, naskita de la homa nekomprenemo, pa°o, kiun oni
povas senpere °ui en la libro "La Psikografio antař la Tribunaloj".
De tiam li ekuzis la simplan nomon Frato X, ian kristanigitan version de la nomo Konsilanto XX,
per kiu li, ankorař enkarni°inta, estis konata en la literaturaj rondoj.
La iniciatinto de la proceso, Sinjorino Catarina Vergolino de Campos, estis ju°ita senrajta al la
proceso lař verdikto eldirita en la 23¬ de Ařgusto 1944 de D-ro JoŃo Frederico MourŃo Russell, Jura
Ju°isto oficanta en la 8¬ Civila Ju°fako de la eksa Federacia Distrikto. La vidvino apelaciis, sed la
Apelacia Kortumo de la eksa Federacia Distrikto °in konfirmis per raporto de la karmemora ministro
┴lvaro Moutinho Ribeiro da Costa.
VII - LA AMO DE FRANĂJO XAVIER AL JESUO
Deklaro de FranŠjo Xavier:
"(...) Dio konsentu al mi la °ojon Šiam ankorař laboradi por la Granda Afero de Jesuo, Nia Sinjoro
kaj Majstro. Detempe de mia infaneco, impresas min la figuro de la Kristo. Perdinte la patrinon en la a°o
de kvin jaroj, mi, sekvante ■iajn instruojn, ekkredis al Li, Šar mi estis certa pri tio, ke Li min subtenos.
Kondukite al fremda domo, en kiu mi estis spertonta multe da malfacila╝oj por dařre vivi, mi memoradis
Lin kun la konvinko, ke Li estas potenca kaj kompatema amiko, kiu min provizos per rezistaj rimedoj.
Kaj kiam la unuan fojon mi vidis mian elkarni°intan patrinon, havante en mia kapo nenian scion pri la
interreligiaj konfliktoj, kiuj disigas la Homaron, mi petis, ke ■i donu al mi sian benon, lař la kutimo en
nia familio, kaj kion mi al ■i demandis mi nun klare memoras:
- Panjo, Šu estis Jesuo, kiu sendis vin por nin forkonduki?
Ůi ridetis kaj respondis:
- Jes, sed Jesuo deziras, ke vi, miaj disigitaj filoj, Šiam ankorař atendu min...
Mi, kvankam plorante, akceptis kion ■i diris, Šar la aludo al Jesuo min trankviligis. Kiam mia
patro duafoje edzi°is kaj mia dua patrino sendis voki min Še ■i, mi, rimarkante ■ian naturan bonecon,
demandis:
- Ău estis Jesuo, kiu sendis vin por rekolekti nin?
Ůi respondis:
- FranŠjo, tion mi ne scias...
Sed tiel granda estis mia fido, ke mi asertis al ■i:
- Jes, estis Li mem... Kiam mia patrino aperas al mi, ■i Šiam diras, ke Li sendos iun por nin
rekonduki al nia domo.
Kaj Jesuo Šiam estis kaj estas en miaj rememoroj kiel Potenca kaj Bona Protektanto, ne foririnta,
ne malproksima, sed ja Šiam proksima, ne indiferenta al niaj homaj obstakloj, sed ja Šiam pli kaj pli
aganta kaj viva.
VIII ľ ISMAEL
Oni ne povas nei la senton de respektego al la nobla figuro de I■mael, la spirita gvidanto de
Brazilo. Lia respondeco kiel mentoro de la Brazila Spiritisma Federacio estigas en la nacia spiritista
komunumo profundan respekton, al kiu ali°as granda kareso kaj dolŠa tenero.
Iam oni demandis al FranŠjo Xavier:
- Kiel okazas, en la brilegaj sferoj de la Spirita Mondo, la renkonti°oj de Emmanuel kun I■mael?
Kian sintenon alprenas la admirinda Spirito de la eksa roma senatano antař la same luma estulo, al kiu
Jesuo konfidis la destinojn de Brazilo?
Respondo de la mediumo, mallonga, serena, firma:
- Genustaran!
-
IX - MALLONGAJ DEKLAROJ PRI LA MEDIUMO FRANĂJO XAVIER
"La mediume verkita bibliografio, kiu, dank'al la perado de FranŠjo Xavier, aldoni°is al la
spiritisma literaturo en la lastaj kvinkek jaroj - kaj la spaco ne permesas al ni eŠ mallongajn konsiderojn
pri ties enhavo - estas konsiderinde vasta kaj kvalite admirinda. Ni povus, sen ia malhelpo, per serena kaj
absolute senpartia ekzameno, dividi la mediuman verkaron, diktitan lař planado de la Spirito Emmanuel,
ankař en nete distingi°aj etapoj, lař jenaj du grandaj sekcioj: la unua, pruvanta la transvivon kaj la
senmortecon de la Spirito Ś ("Brazilo, Koro de l' Mondo, Patrolando de la Evangelio") Ś, kiun sekvas ia
panorama rigardo al la Universala Historio Ś ("Sur la Vojo al la Lumo") kaj iaj pli valoraj gvidlibroj kiel
"Emmanuel, Mediumaj Instruoj", "La Konsolanto ", "Gvidlibro". Konklude, multaj interesaj kaj instruaj
studoj venos en la oportuna tempo. Kaj la verko de Francisco CÔndido Xavier, lařkriterie tradukita,
siatempe disponeblos al legontoj en la tuta mondo, kune kun la verkaro de Allan Kardec kaj de tiuj
ařtoroj, kiuj verkis tekstojn komprenhelpajn kaj komplementajn al la Kardec-a Sistemigo. Sed dume, kaj
cele al la dezirata glateco en la konscienca kaj respondeca disvastigado de la Spiritisma Doktrino, estus
bone ne preteratenti la fakton, ke FranŠjo Xavier neniam sukcesus kiel instrumento de la Supro, se li ne
estus obeinta la rigoran disciplinon al li proponitan de Emmanuel, atestante kaj ekzemplante la amon al la
proksimulo kaj al Dio, unuvorte praktikante la Evangelion.
Francisco Thiesen
Prezidanto de la Brazila Spiritisma Federacio"
(Fonto: "Revista Internacional de Espiritismo", numero 6, Jaro LII, Julio 1977.)
_________________________
"... Mi ne rigardas min inda ion skribi pri FranŠjo. Pri li donas ateston (kaj kian ateston!) la belajn
verkojn, kiujn li semis kaj dařre semas en Šiuj anguloj de Brazilo, kaj kiuj estigas bonfarajn rezultojn en
diversaj landoj de la mondo. Kaj, dirante "verkojn", mi aludas ne nur skribojn kaj parolojn, sed ankař
liajn ekzemplojn de karitato, pardono, fido, humileco, liajn fratajn kaj fruktodonajn konversaciojn, fine
lian multforman evangelian konduton Še malriŠuloj kaj riŠuloj, en Šiutaga laborado por edifo kaj altigo de
spiritoj."
De tre longe mi konas FranŠjon. En liaj mediumaj libro mi trovis fortojn, lumon kaj pacon, kaj per
liaj leteroj mi povis lin senti kaj ami plejprofunde en lia esto. Multajn fojojn mi ploris pro liaj zorgoj kaj
doloro, kunsentante liajn gravajn respondecojn kaj bedařrante la nekomprenemon de l' homoj. Sed mi
Šiam pre°is, petante al la Sinjoro ne formeti la pezan ■ar°on de sur liaj ■ultroj, sed ja helpi, ke li povu °in
porti. Dank'al Dio nia kara FranŠjo Šiam venkas Šiujn malfacila╝ojn kaj barojn sur la vojo, en herkulesa
maratono, kiu lin efektive indigas en la okuloj de l' homoj kaj en la okuloj de la Patro."
(Pecoj el letero de S-ro Zŕus Wantuil, 3¬ Sekretario de la Brazila Spiritisma Federacio, al la Prezidantino
de la Spiritisma Unui°o de la Ůtato Minas Gerais).
(Fonto: "O EspÝrita Mineiro", numero 172, Majo/Julio 1977).
X- PAROLO DE FRANĂJO XAVIER, OKAZE DE LA KVARDEKJARIěO DE LIA MEDIUMA
AGADO (1967)
"Tiuj kvardek jaroj da mediuma agado eniris mian koron kiel agrabla son°o. Estis kvardek jaroj da
granda °ojo, sur kies vojoj, faritaj el minutoj, horoj, tagoj, mi nur trovis bonfarojn, feliŠojn,
esperojn,optimismon, kura°igan subtenon de Šiuj, kiujn la Sinjoro al mi donis, nome familianoj, fratoj,
amikoj kaj kompanoj. Kvardek jaroj da feliŠo, kiujn mi dankas al Dio per viaj koroj, Šar mi sentas, ke Dio
ilin donis al mi en viaj koroj, kiuj reprezentas multajn aliajn jam forestantajn korojn. Nun mi sentas, ke
per vi Dio konsentis al mi vivon plenan de °ojoj kaj benoj, kiajn mi povus ricevi Še neniu alia
laborkampo de la Homaro. Pro tio, mi kisas al vi la manojn, la korojn. Koncerne la librojn, mi devas diri,
ke iam, antař multe da jaroj, celante komuniki°i kun la Spirito de nia protektanto Emmanuel, apud
malnova akvobara╝o en la regiono, kiu al mi servis kiel lulilo en la nuna enkarni°o, mi ofte tien iris
matene antař la sunnaski°o. Kaj Še la tagi°o, Šu brilis la suno, Šu pluvis, tie trovi°is, ne malproksime,
malgranda marŠo. Tiu marŠo iom post iom pleni°is per floroj, kompreneble dank'al la korfavoro de Dio.
Kaj multaj bonaj animoj, amataj koroj, kiuj preterpasis tiun lokon, kie mi pre°adis, plukis tiujn florojn kaj
ilin portis kun °ojo kaj raviteco. Dume la marŠo Šiam ankorař restis la sama marŠo, kompreneble
atendante la korfavoron de Dio por transformi°i en fruktodonan, pli utilan grundon. Nun, kiam mi ařdas
la vortojn de tiuj admirindaj koroj, kiuj priparolis la aperon de tiuj cent libro Ś nun cent du Ś mi ree
prezentas al mi tiun bildon, kiu neniam malaperis el mia memoro, por deklari al vi, ke mi rigardas min
kiel tiun marŠon, kiu iam, pro la korfavoro de Dio, ricevis tiajn florojn, nome la librojn, kiuj pli °uste
apartenas al vi, ol al mi. Mi do petas al vi Šiuj, miaj kamaradoj, helpi min per viaj pre°oj, por ke la
komuna vivpenado drenu tiun marŠan teron, kia mi ankorař estas, en la interno de mia koro, tiel ke mi
iam povu servi al Dio, plenumante la devojn, kiujn Lia senlima korfavoro difinis al mi. Kaj mi petas, do,
la permeson esprimi mian dankon, Šar proprajn dankvortojn mi ne kapablas eldiri; la permeson por fini
mian senvaloran parolon per la pre°o, kiun al ni postlasis Nia Sinjoro Jesuo Kristo."
Fonto: "O EspÝrita Mineiro", numero 137, Aprilo/Majo/Junio 1970).
XI - EN LA MEDIUMA LABORADO
"Demando Ś En via unua renkonti°o kun Emmanuel li forte emfazis la disciplinon. Ău li ion pli
priparolis?
Respondo Ś Post la reliefigo de disciplino kiel nepre necesa elemento por bona mediuma
laborado, li diris al mi: "Ni devas ion kune efektivigi." Mi lin demandis, pri kio temas, kaj la bonfara
protektanto klarigis: "Kiel komencon, tridek librojn!" Mi tiam pripensis: kiel taksi tian sciigon,
konsiderante, ke nia familio ne disponas grandajn rimedojn, krom nur nia Šiutaga perlaborado, kaj ke la
publikigo de libro ja postulas tiom da mono!... Ăar mia patro vendadis biletojn de loterio, mi aldone
demandis: Šu mia patro ricevos la grandan loton?" Emmanuel respondis: "Ne, tute ne. La plej granda loto
estas laboradi kun vigla fido al la Dia Providenco. La libro venos per neatenditaj vojoj!"
Sendinte la poemojn de "Transtomba Parnaso" al unu el la estraranoj de la Brazila Spiritisma
Federacio, mi iom poste havis la agrablan surprizon vidi Ši tiun libron akceptita kaj publikigita en 1932.
Aliaj sekvis post °i, kaj en 1947 ni atingis la limon de la 30 libroj.
Ni ege °ojis kaj mi demandis al la spirita amiko, Šu la tasko estas finita. Li, ridetante, informis:
"Nun ni komencos novan tridekvoluman serion!" En 1958 mi denove demandis, Šu la laboro fini°is. 60
libro jam estis publikigitaj kaj mi tiam estis tuj translo°i°onta al la urbo Uberaba, kie mi alvenis en la 5¬
de Januaro 1959. La granda protektanto pacience klarigis: "Vi demandis, en Pedro Leopoldo, Šu nia tasko
finplenumi°is, sed mi volas informi al vi, ke la mentoroj agantaj en la Pli Granda Vivo, al kiuj mi devas
discipline obei, avertis min pri tio, ke nin koncernas atingi la limon de cent libroj." Mi tre miris, kaj la
laboroj Šiam ankorař dařris. Atinginte la limon de cent libroj, mi denove konsultis lin pri la fino de nia
sindevigo. Li bonkore klarigis: "Vi tute ne strebu al tiel hasta agado kaj laborado. Nun mi devas sciigi al
vi, ke la mentoroj el la Supera Vivo, kiuj nin gvidas, preskribis al vi la senposedigon de via nuna
enkarni°o favore al la disvastigado de la principoj kristan-spiritismaj, kio signifas, ke via fizika ekzistado
devas resti je la dispono de la spiritaj esta╝oj povantaj kunlabori per diktado de mesa°oj kaj libroj, tiel
longe dum via korpo povos servi al niaj aktivecoj."
Forte desapontita, mi demandis: Šu mi do devos labori Še la perado de transmondaj mesa°oj kaj
libroj °is la fino de mia nuna ekzistado? Emmanuel akcente konfirmis: "Jes, ni ne disponas alternativon!"
Nature impresita de lia sciigo, mi ree demandis: kaj se mi rifuzos, surbaze de tiu instruo de la Spiritisma
Doktrino, lař kiu ni havas liberan volon por decidi pri niaj vojoj? Emmanuel ridetis kun patra bonvolo kaj
min avertis: "Tiu ordona preskribo, pri kiu mi parolis al vi, similas dekreton pri senposedigo eldonitan de
surtera ařtoritato. Lař mia scio, se vi rifuzos al tia servado, la gvidantoj de tiu laboro, nome ke ni nin
dediŠu al la Revivi°inta Kristanismo, disponos sufiŠan ařtoritatan povon por definitive forigi vin el via
fizika korpo!"
Ařdinte tiun averton, mi silentis kaj komencis pripensi la gravecon de la afero. Kaj mi Šiam
ankorař laboradas, sen ia intenco iam ajn interrompi ař malfaciligi la plenumon de tio, kion mi de tiam
nomis "Supraj Decidoj".
Fonto: "O EspÝrita Mineiro", numero 205, Aprilo/Junio 1988).
XII - LASTAJ INFORMOJ
En 1977, FranŠjo Xavier atingis 70-jaran senŠesan mediuman agadon. Tiu agado, kun plej alta
spirita karaktero, celis la bonon de la Homaro kaj tu■is ties plej diversajn aparta╝ojn.
ěis la nuna dato, oktobro 1997, Francisco CÔndido Xavier jam psikografie ricevis pli ol 400
(kvarcent) mediumajn verkojn de centoj da spiritaj ařtoroj. Ili tre diversas per malsamaj formoj, nome
poemoj, romanoj, rakontoj, kronikoj, historio universala kaj de Brazilo, scienco, religio, filozofio,
porinfana literaturo, ktp.
Tagojn kaj noktojn li oferadas al siaj similuloj, koste de sia sano. Organaj malsanoj akompanis lin
dum la juneco kaj la plena°eco. Hodiař, Še la benataj 87 jaroj de sia korpa ekzistado, la organaj
malfacila╝oj Šiam ankorař portas problemojn al li. Gravas rimarkigi, ke la okulmalsanoj kaj kirurgiaj
operacioj neniam malhelpis lin plenumi, fidele kaj digne, sian mision de subteno al la bezonuloj. Unu sola
estas lia sinteno, nur unu regulon li obeas: amon al la proksimulo, seninteresi°o pri la materiaj hava╝oj,
ekskluziva kaj konstanta zorgo pri la feliŠo de la proksimulo.
RiŠuloj kaj malriŠuloj, maljunuloj kaj infanoj, viroj kaj virinoj de Šiuj sociaj rangoj trovas Še la
homo kaj Še la mediumo FranŠjo Xavier Šion, kion ili bezonas por sia intima renovi°o, por sia kreskado
lař scio kaj boneco.
Francisco CÔndido Xavier estas donaco de la Supro al la 20¬ Jarcento, kies valoroj pliriŠi°as per
lia vivo de kondutekzempla civitano, per miloj da psikografiaj mesa°oj, kiuj kvazař kaskadoj el paco kaj
lumo, amo kaj instruo, fekundigas la planedan grundon, sub la luma superrigardo de la Spirito Emmanuel.
NOTO DE LA BRAZILA SPIRITISMA FEDERACIO - Por tiu Ši teksto estis konsultitaj kaj uzitaj jenaj
verkoj:
A Psicografia ante os Tribunais (La Psikografio antař la Tribunaloj). / Miguel Timponi. / FEB - 5¬
eld.,1978.
Brasil, Mais AlÚm! (Brazilo, Pli Transen!). / DuÝlio Lena BÚrni. / FEB - 5¬ eld., 1994.
Chico Xavier - Mandato de Amor (FranŠjo Xavier - Misio de Amo). / UniŃo EspÝrita Mineira
(Spiritisma Unui°o de la Ůtato Minas Gerais), 1992.
Chico Xavier ľ Mediunidade e CorašŃo (FranŠjo Xavier - Mediumeco kaj Koro). / Carlos A.
Bacelli. / Instituto DivulgašŃo Ed. AndrÚ Luiz, 1985.

Espiritismo Bßsico (Baza Spiritismo). / FEB - 4¬ eld., 1995

 


 
 

     
     

O Consolador
 Revista Semanal de DivulgašŃo EspÝrita